Stavebný ruch v prvej z nových učební v základných školách vo Svidníku

Viac ako 20 ročné učebne svidníckych mestských škôl už nespĺňajú nové moderné potreby a vďaka schváleným projektom sa ich podarí rekonštruovať za skoro 400 tisíc eur. Prvé práce sa začali na ZŠ Karpatská, kde Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo mestu Svidník 152 tisíc eur  v rámci projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Karpatská“.

Primátorka Marcela Ivančová: „Ambíciou mesta bolo podporiť prírodovedné zamerania žiakov na základných školách vo Svidníku a mimoriadne dôležité prepojenie teoretického a praktického vzdelávania, čo vie v konečnom dôsledku pomôcť žiakom pripraviť sa na výber štúdia a samotný trh práce.“ V základnej škole na Ul. Karpatská sa začalo so stavebno-technickými prácami, ktoré by mali trvať najbližšie týždne. Po stavebných úpravách sa pristúpi aj k vybaveniu pomôckami a nábytkom do učební: IKT, prírodovednej učebne chémie, prírodovednej učebne fyziky, polytechnickej učebne a školskej knižnice.

Stavebné práce vykonáva svidnícka firma Mikostav, ktorá bola úspešná vo výberovom konaní a bude robiť stavebné úpravy aj na ZŠ 8. mája, kde je celý projekt v hodnote 135 tisíc eur. V tretej a najväčšej Základnej škole na Ul. Komenského sú učebne v dobrom technickom stave, pretože škola prešla kompletnou rekonštrukciou, ale vybavenie a nábytok bude tiež realizovaný a to v hodnote 104 tisíc eur.

Projekt na ZŠ Karpatská sa realizuje vďaka výzve s názvom „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“.

Kristína Tchirová,

PR manager mesta Svidník


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk