ZMOS USPEL V ROKOVANIACH O PENIAZE NA MATRIKY

Združenie miest a obcí Slovenska presadilo v rokovaniach s rezortom financií navýšeniu výdavkov na činnosť matrík v roku 2020 o viac ako 1, 3 milióna eur.

 

„Združenie miest a obcí Slovenska očakáva, že rezort vnútra urýchlene požiada o realizáciu rozpočtového opatrenia a následne bude navýšená čiastka rozpísaná na účty miest a obcí, ktoré sú sídlom matričných úradov,“ hovorí výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány.

ZMOS naďalej upozorňuje, že financovanie preneseného výkonu štátnej správy, je v plnom rozsahu povinnosťou príslušných rezortov. Preto požaduje, aby podobný postup bol realizovaný ešte pre rok 2020 aj v ostatných kapitolách štátneho rozpočtu, z ktorých sa financujú prenesené úlohy štátu na mestá  a obce. Zároveň upozorňuje, že financovanie preneseného výkonu štátnej správy je v plnom rozsahu povinnosťou príslušných ministerstiev.

Združenie v tejto súvislosti pripomína, že dofinancovávanie preneseného výkonu štátnej správy mestami a obcami je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Ústavou Slovenskej republiky a tiež Európskou chartou miestnej samosprávy. „V minulosti na to niekoľko krát okrem ZMOS upozornil Najvyšší kontrolný úrad SR, ale aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Preto by malo byť záujmom štátu, aby nenútil samosprávy porušovať zákony tým, že z vlastných zdrojov musia platiť zákonné povinnosti za štát, “ konštatuje Jozef Turčány.

ZMOS pred rokom zrealizoval audit prenesených kompetencií v rámci ktorého poukázal na dlhodobo nepriaznivú situáciu, porušovanie finančnej disciplíny príslušných ministerstiev, výšku dofinancovania týchto úkonov z rozpočtov miest a obcí a zároveň formuloval východiská, ako tento dlhodobý problém vyriešiť.

 

            Michal Kaliňák
            ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk