ZMOS PREDSTAVÍ NOVÉ PERSPEKTÍVY MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCE

Združenie miest a obcí Slovenska sa pomerne intenzívne venuje potenciálu medziobecnej spolupráce. V nadväznosti na doterajšie aktivity organizuje podujatie, ktoré sa sústredí na kľúčové aspekty koordinovaného rozvoja samospráv.

Medziobecná spolupráca potrebuje užitočný obsah

Združenie miest a obcí Slovenska v roku 2018 zrealizovalo reprezentatívny prieskum, v ktorom respondenti na otázku „Vidíte prínos v medziobecnej spolupráci?“ odpovedali kladne  a to na úrovni 73,8 %. Celkovo 22,3 % sa nevedelo vyjadriť a 3,9 % v medziobecnej spolupráci nevidí prínos. Z tejto skupiny miest a obcí vidí takmer 44 % prínos v ekonomických aspektoch, ďalších 22,4 % v sociálnych ako tvorba pracovných miest a takmer 30 % v efektivite a tiež úsporách z rozsahu.            Až 73,6 % respondentov uviedlo, že cítia potrebu mať viac informácií k formám a podpore medziobecnej spolupráce, ďalších 15,5 % necíti potrebu ďalších informácií a 10,9 % respondentov sa nevedelo  vyjadriť. Zároveň ako najvážnejšie dôvody nespolupráce s inými obcami uviedli chýbajúcu podporu či už ekonomickými nástrojmi, alebo aj poskytovaním metodickej pomoci a právneho servisu.

Tieto údaje dokazujú, že samosprávy vidia v spolupráci pomoc. Je zrejmé, že podpora medziobecnej spolupráce môže kvalitatívne pripraviť územie na tzv. SMART regióny, ktoré treba vnímať ako komplexné, udržateľné a koordinované riešenia v prostredí viacerých kooperujúcich obcí.

ZMOS následne vypracoval strategický dokument vo vzťahu k podpore medziobecnej spolupráce v prihraničných regiónoch a následne sa venoval formulovaniu systematickej podpory spolupráce samospráv v konkrétnych oblastiach. Ešte pred schválením tohto dokumentu sa uskutoční diskusia o zisteniach, odporúčaniach, ale aj formulovaní ďalších aktivít potrebných na podporu spolupráce obcí.  

Ciele podujatia sú východiská pre budúcnosť

Pripravovaný informačný workshop sa bude venovať predstaveniu medziobecnej spolupráce ako nástroja na modernizáciu miestnej územnej samosprávy. Ďalšou témou podujatia bude riadenie modernizácie samosprávy pomocou zdieľaných služieb a riešení na báze Smart = Zdravý rozum. Súčasťou podujatia bude aj diskusia s predstaviteľmi samospráv a expertov o možnostiach modernizácie a skvalitnenia riadenia a poskytovania služieb v mestách a obciach v prospech obyvateľov.  

Atraktívny obsah workshopu

Po úvodnom slove prvého podpredsedu ZMOS Radomíra Brtáňa a primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej sa účastníci zamerajú na medziobecnú spoluprácu ako úspešné riešenie komunálnych problémov. Následne prerokujú možnosti efektívneho a optimálneho výkonu originálnych kompetencií v rámci súčasného modelu spoločných obecných úradov a tiež zosúladeniu procesov medziobecnej spolupráce a obecnej politiky – modernizácia, zdieľané služby, postupy a procesy. Na workshope nebude chýbať ani diskusia o skúsenostiach a príležitostiach Smart pre medziobecnú spoluprácu a rozvoj miest a obcí a tiež téma modernizácie samosprávy ako výzvy pre hlavných kontrolórov.

Podujatie sa uskutoční 10. septembra 2020 v priestoroch Hotela Slovan, Železničná 25 v Lučenci so začiatkom o 10:00 hod. Podujatie je súčasťou aktivít Združenia miest a obcí Slovenska v rámci národného projektu s Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je podporený operačným programom Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu.   

 

Michal Kaliňák 

            ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk