ZHODNOTENIE ROKA PRIMÁTORKOU

„Rok primátorky“ som chcela ako primátorka Svidníka zhodnotiť s Vami občanmi osobne, tak oko tomu bolo pred rokom v Dome kultúry s diskusiou a kladením otázok od Vás občanov. Situácia to nedovolila, ale zhodnotenie je tu a pre Vás. Rok 2020 – ťažká skúška zodpovednosti.

Svet a naše mesto prežilo historický rok. Pri novoročných želaniach sme netušili čo všetko budeme musieť prežiť. Od vzniku samosprávy som prežila historický najťažší rok v našom meste. Žiaden z mojich predchodcov nebol vystavený tak rýchlym, náročným a nečakaným udalostiam. Bol to rok krízového manažmentu a krízového riadenia. V praxi nie v teórii. Bol to rok ZODPOVEDNOSTI.
Vážim si spoluprácu a ďakujem mojím spolupracovníkom –zamestnancom Mestského úradu. Ďakujem všetkým riaditeľom inštitúcií mesta. Osobitne moje poďakovanie patrí poslancom Mestského zastupiteľstva. Teší ma, že aj napriek ťažkým diskusiám sme našli cestu ako riešiť problémy a vzniknuté situácie. Vírusová pandémia. Svet, ani my v meste sme takúto vec, rýchlosť šírenia choroby a jej nevypočítateľnosť nezažili. Sme na konci roka a verím aj na prahu vstupu do ďalšej fázy boja zdravotníkov, samospráv, štátov a všetkých ľudí s vírusom.
Verím, že vedomosti a poznanie premenené do procesu vakcinácie budú tak ako mnohokrát predtým, pri iných pandémiách úspešné. Musíme však byť všetci zodpovední. Všetci a na každom poste, v pracovnom aj v rodinnom kruhu. Zodpovedne a s nasadením sme pristúpili každý deň v roku aj na úrovni správy mesta - tento rok museli ísť sny a vízie bokom, rok 2020 bolo o enormnom úsilí zvládnuť ekonomiku mesta.
Rozpočtové hospodárenie
Pandémia a jej dopad na ekonomiku priniesla výpadok príjmov ľudí, výpadky daňových príjmov miesta. Išlo o viac ako 260 000 € a stále ešte nemáme finálne zúčtovanie. V máji sme prijali opatrenia, ktoré minimalizovali okamžité straty. Som rada aj hrdá, že sme sa mohli oprieť aj o to, že sme v roku 2019 zodpovedne vytvorili rezervy vo výške 109 000 €. Tu sa ukazuje, ako je správne nepodľahnúť rýchlym riešeniam a populizmu, ale zodpovedne riadiť financovanie mesta a myslieť aj rezervy. A rok 2020 ukázal, že to bolo správne a zodpovedné rozhodnutie. A postupne sme rozpočtovou zodpovednosťou vytvárali finančný vankúš na realizáciu hlavne všetkého čo od marca súvisí s pandémiou. Na všetkých organizáciách mesta a pre všetkých obyvateľov mesta. A zabezpečili sme plynulú činnosť všetkých služieb mesta a jeho organizácií. Finančne sme zabezpečili starostlivosť a pomoc obyvateľom mesta a všetky potrebné činnosti ochrany zdravia obyvateľov mesta. Koncoročné výsledky ukážu, že financie mesta , napriek ťažkému roku, udržíme v dobrom stave.
Nezastavili sme sa.
Nebol to volebný rok a predsa sme dokázali pristúpiť aj k tomu čo obyvatelia najviac vidia a čo potrebujú. V roku 2020 sme realizovali rozsiahle opravy na uliciach: Tarasa Ševčenka, Gen. Svobodu, Mládeže, 8. mája, Ľ. Štúra a vysprávky ďalších ulíc. Pri chodníkoch sa realizovali kompletné opravy na ulici gen. Svobodu a 8.mája a rozsiahlejšie opravy na ul. Partizánskej a Stropkovskej. Okrem rozšírenia cintorína vrátane chodníkov a nového osvetlenia, podarilo sa zrekonštruovať aj chodníky na hlavnom cintoríne.
V roku 2020 sme pokryli chodníky 390m2 zámkovej dlažby a cca 8500 m2 asfaltových komunikácii teda ciest a chodníkov. Vybudovali sme detské ihrisko v lokalite IBV za nemocnicou (v jari tam pribudne nový altánok) a s pomocou dobrovoľníkov (za čo im všetkým patrí poďakovanie) sa zrealizovalo nové oplotenie ihriska na Nižnom Svidníku, kde sme zakúpili materiál na oplotenie. - Zrealizovali sme ďalšiu fázu výmeny okien AB v časti kde je vlastníkom Mesto Svidník a kompletne zrealizovali rekonštrukciu zasadačky mestského úradu.
- Podarilo sa získať zdroje a rekonštruovať piedestál na centrálnom monumente mesta
– Pamätníku čestného občana mesta arm. gen. L. Svobodu.
- Finišujeme s projektom obnovy a vybavenia odborných učební v základných školách.
Ide o odborné učebne, v materských školách pribudli konvektomaty v kuchyniach, v ZŠ 8.mája sme vymenili časť elektroinštalácie a svetlá, v ZŠ Karpatská majú nové linoleum na chodbách a nový kotol v školskej kuchyni.
- K tomu všetkému sme ako zriaďovateľ finančne okamžite reagovali aj na vzniknutú haváriu na ZŠ Komenského, keď došlo k zatopeniu celej budovy školy. Opäť to bola nečakaná krízová situácia. Som veľmi rada, že sme pomohli – takmer 32 tisíc EUR z Ministerstva školstva a 50 tisíc EUR od firmy Kaufland, ktorej chcem veľmi pekne poďakovať, že na moju prosbu reagovali bez zaváhania a sumou, ktorá výrazne pomohla práce v škole urýchliť.
- Zmenili sme koncept kultúry v meste a osobitne ma teší, že občania a návštevníci mesta prijali nové Leto v meste. Každé jedno podujatie počas leta môžeme smelo hodnotiť ako vydarené – v spolupráci s rôznymi subjektami v meste
– múzeami, SČK, CVČ, občianskymi združeniami sa podaril pripraviť pestrý program na celé leto. Taký program , ktorý by pritiahol všetky kategórie
– mladých, starších, rodiny s deťmi.
Rok 2020 končí a ideme ďalej
- rok zodpovedných príprav.
Popri organizačne náročných činnostiach súvisiacim s pandemickými opatreniami sme zabezpečovali a pripravovali ďalšie podklady k pripravovaným investíciám. Aj tu je to o zodpovednosti a to za to čo ponúkneme obyvateľom mesta a čo budeme mať „na stole“ aby sme mohli napredovať. Opravovať a rekonštruovať je treba nepretržite, ale aj hľadať možnosti budúceho rozvoja je našou zodpovednosťou. Chcem aby sme ako mesto mali pripravenú dokumentáciu na budúcu realizáciu a hľadanie zdrojov financovania.
Preto som oslovila na spoluprácu Technickú univerzitu Košice,
Stavebnú fakultu pri príprave zámeru riešenia využitia dlho rozostavaného Domu kultúry
• Pracujeme na protipovodňovej ochrane mesta – na toku Ladomírky so Slovenským vodohospodárskym podnikom, tak aby sa breh rieky stal nielen bezpečný ale bol aj dobrým miestom na rekreáciu pre Svidníčanov a návštevníkov mesta
• Pripravuje sa projektová dokumentácia a podkladová dokumentácia pre žiadosť o financovanie na výstavbu nového mestského zariadenia sociálnych služieb
• Pracujeme na príprave sa projektovej dokumentácie pre cyklochodník Svidník – Stropkov ako aj chodník v meste
• Pripravujeme dokumentáciu pre stavebné povolenie na zastrešenie klziska a najmä všetkých bezpečnostných prvkov vrátane prípravy cenových parametrov do budúcej verejnej súťaže.
• Pripravuje sa podkladová dokumentácia pre nových 92 parkovacích miest.
• Bola podaná žiadosť o NFP a čakáme na vyhodnotenie výzvy na rekonštrukciu časti sídliska UTRA pri ZŠ 8.mája
• Bola podaná žiadosť o NFP – rekonštrukcia strechy na MŠ – zelená strecha, máme pripravené podklady pre celkové zateplenie budovy
• Pripravujeme súťaž na zhotoviteľa vyhliadkovej veže nad bývalým vlekom
• Riešime financovanie rekonštrukcie ihriska pri ZŠ 8.mája s cieľom, aby podiel financovania mesta bol čo najmenší
• Je pripravené financovanie opravy tribúny futbalového štadióna
• Zahájili sme prípravu pre opravu už veľmi dlho nefunkčnej fontány na pešej zóne
• Pripravili a podali sme projekt na oplotenie cintorína z 1.sv. vojny na Nižnom Svidníku
Osobitnou kapitolou a veľmi náročnou je odpadové hospodárstvo mesta Svidník, s celou škálou problémov, ktoré sa k nemu viažu – urobili sme veľmi ťažké kroky, ktoré by musel urobiť každý primátor, ktorý by bol na mojom mieste. Naozaj to bolo nutné a robia to všetky samosprávy. Na druhej strane pracujeme na modernizácii a zvýšení komfortu pre obyvateľov mesta Svidník.
• Hneď ako to situácia dovolí, rozdáme obyvateľom v bytovkách košíky na zber bioodpadu, kompostovateľné vrecká a informačný leták
• Obyvateľom v domoch rozdáme žlté kontajnery na zber plastového odpadu
• Upravili sme otváracie hodiny zberného dvora pre Váš väčší komfort
• Pripravili a podali sme niekoľko projektov na zlepšenie odpadového hospodárstva
• Technické služby mesta Svidník majú novú webovú stránku ( www.tsms.sk ) kde nájdete množstvo informácií ale aj kontakty a spôsoby ako nahlásiť svoje požiadavky, pripomienky či podnety.
Mesto má byť pre všetkých a je to naša ZODPOVEDNOSŤ za budúcu ponuku obyvateľom mesta, za ich podmienky pre život. Mnohí povedia načo, pre koho? No pre tých čo tu žijeme, chceme žiť a budeme žiť.
Milí obyvatelia a spoluobčania, naše mesto nás spája. Zvládli sme historicky najťažší rok samosprávy nášho mesta. Bol to rok rozhodnutí, ktoré boli dennodenne ovplyvnené myšlienkami na ochranu zdravia. Stretnutia s občanmi, ale také „naživo“ sú pre mňa veľmi dôležité, sú zdrojom podnetov, niekedy kritiky ale aj poďakovania. Počas volebnej kampane som sľúbila, že minimálne raz do roka takéto verejné stretnutie usporiadam, tento rok to však nebolo možné. Verím, že rok 2021 nám všetkým takéto stretnutia umožní. Prajem Vám, aby sme prežili lepší rok ako bol rok 2020. Prajem Vám pevné zdravie. Prajem Vám blízkosť najbližších a porozumenie všetkých.
Marcela Ivančová
primátorka mesta Svidník

Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk