Uživateľ NEMÁ nárok na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou alebo zlou dostupnosťou služby, poruchou, stratou (vymazaním) údajov alebo obsahu webovej stránky (textov, fotografií, súborov a pod...), prípadným únikom informácií o uživateľovi účtu, alebo z iného dôvodu, ako následku používania služby. Prevádzkovateľ DUKLA sa bude snažiť o spoľahlivosť a bezpečnosť služby, prevádzkovateľ neposkytne údaje o uživateľovi tretej osobe. Všetky webové stránky uživateľa, ktoré získa používaním tejto služby, sa nachádzajú na serveroch prevádzkovateľa DUKLA a iba prevádzkovateľ portálu môže priestor na stránke (vrátane osobnej stránky uživateľa) využiť na umiestnenie platenej alebo neplatenej inzercie.

Prevádzkovateľ môže zablokovať účet alebo úplne vymazať uživateľský účet registrovaného uživateľa (vrátane všetkých dát uživatela, ktoré umiestnil na priestory poskytované prevádzkovateľom) v prípadoch:

- ak si uživateľ zaregistruje prihlasovacie meno obsahujúce vulgárne alebo urážlivé pomenovanie, pomenovanie, ktoré by mohlo spôsobiť pohoršenie alebo boť v rozpore s všeobecne uznávanými morálnymi a etickými pravidlami, alebo sa snaží vytvárať súvislosť s prevádzkovateľom služby alebo iným nevhodným menom, ktorého nevhodnosť závisí od posúdenia prevádzkovateľa služby, zablokovanie existujúceho konta nie je v tomto prípade časovo obmedzené (t.j. môže byť zmazané aj neskôr v prípade, aj ak už dlhšiu dobu pod daným pomenovaním uživateľ vystupoval)
- ak uživateľ zneužije priestor poskytovaný prevádzkovateľom (vrátane priestorov v diskusných fórach, osobných stránkach, či osobnom blogu atď...) na šírenie nenávisti voči ľuďom, či skupinám ľudí, propagovanie cirkví, politických strán alebo ak bude priestor na serveroch prevádzkovateľa zneužívať na reklamu alebo komerčné aktivity seba alebo tretích osôb
- ak uživateľ umiestní na priestory poskytované prevádzkovateľom reklamné odkazy, tzv. refferal alebo affiliate odkazy na iné webové stránky svoje alebo webové stránky tretích osôb
- ak uživateľ akýmkoľvek spôsobom porušuje zákony Slovenskej republiky, používa priestor na páchanie alebo napomáhanie páchaniu trestných činov,
- ak uživateľ propaguje nelegálne aktivity, porušovanie autorských práv, alebo warez stránky a pod.
- ak uživateľ akýmkoľvek spôsobom porušuje zákony Slovenskej republiky, používa priestor na páchanie alebo napomáhanie páchaniu trestných činov,
- ak sa uživateľ pokúša prihlásiť ako iný uživateľ bez vedomia tohoto iného uživateľa
- ak sa uživateľ pokúsil svojim konaním narušiť funkčnosť služby, alebo ktorejkoľvek inej časti DUKLA, vrátane konania mimo serveru DUKLA, ak umiestnil v priestore prevádzkovateľa obsah, aplikáciu, alebo čokoľvek iné, čo by mohlo ohroziť stabilitu služby, alebo dobré meno prevádzkovateľa
- ak uživateľ umiestni v priestore poskytovaného prevádzkovateľom pornografický materiál, za pornografický materiál sa nepovažujú akty
- ak sa uživateľ neprihlásil dlhšie ako jeden rok, alebo ak si jeden uživateľ vytvoril viacero účtov (jeden uživateľ smie bezplatne používať len jeden účet)
- v inom prípade, ak prevádzkovateľ považuje za nevhodné, poskytovať službu danému uživateľovi alebo skupine uživateľov....

Súhlasím s podmienkami používania