Týždenník DUKLA č.12

Týždenník občanov podduklianskeho regiónu vydáva KORONA Dukla s.r.o, J. Záborského 621/2, Veľký Šariš, 08221, IČO 52495078 . Vychádza každý utorok. Cena 0,50 €. Šéfredaktor: Veronika Lazoríková, Adresa redakcie: Sov. hrdinov 165/62, Svidník, 089 01 (oproti budove AB), mobil: 0911 665 600, e-mail: redakcia@e-dukla.sk, duklanoviny@gmail.com. Redakčná uzávierka vrátane inzercie: v piatok do 12.00 hod., pre športové spravodajstvo v nedeľu. Príspevky redakcia nevracia, tiež si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Uverejnené články a obsah nemusia vyjadrovať stanoviská redakcie a vydavateľa. Rozširuje: Slovenská pošta, KAPA DAB a súkromní predajcovia. Elektronická sadzba: Mgr. Peter Kostura Tlač: Rotaprint, s.r.o. Registrácia na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 824/08, ISSN 1335 6798.


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk