SPAĽOVANIE HORĽAVÝCH LÁTOK NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE A VYPAĽOVANIE PORASTOV BYLÍN, KRÍKOV A STROMOV

Jarné obdobie je pravidelne spájané so zvýšeným výskytom požiarov spôsobených najmä
vypaľovaním suchej trávy, biologického odpadu zo záhrad a iných trávnatých porastov.
Vypaľovanie trávnatých porastov a takáto likvidácia odpadu z lístia, trávy a konárov zo
záhrad sú nezákonné.
 
Následkom vypaľovania suchých porastov hrozí veľké nebezpečenstvo rozšírenia požiaru
na susedné objekty, napr. hospodárske budovy, stohy slamy, lesné porasty, pri ktorých
nielenže vznikajú veľké materiálne škody, ale je ohrozené zdravie a život občanov.
Vypaľovanie ničí štruktúru pôdy, jej mikroorganizmy, v dôsledku čoho trávnatý porast
redne, pôda sa obnažuje a odplavuje. Pritom zahynie množstvo užitočného hmyzu, drobného
vtáctva a zveri.
 
Pozostatky suchej vegetácie predstavujú nebezpečenstvo vzniku požiaru a jeho rozšírenie
hlavne v lesných porastoch. Ohrozenosť lesných porastov v tomto období ovplyvňujú
klimatické faktory – sucho, vietor, stav vegetácie – množstvo vyschnutej organickej hmoty,
aktivita človeka – vypaľovanie trávnatých porastov, zakladanie ohňov v prírode.
Lesné požiare sú nebezpečnejšie aj preto, že sa často vyskytujú v lokalitách neprístupných
pre hasičskú techniku, s nedostatočnými, resp. nevhodnými zdrojmi vody pre hasenie,
vyžadujú si enormné nasadenie počtu ľudí, ako aj hasičskej techniky. Lesné požiare spôsobujú
aj veľké materiálne a ekologické škody. Obnova požiarom zničených porastov je dlhodobý
proces a trvá niekoľko desiatok rokov,
 
Oblasť vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a spaľovania horľavých látok na
voľnom priestranstve je z pohľadu ochrany pred požiarmi upravená vo všeobecne záväzných
právnych predpisoch - v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a vo vyhláške MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov.
 
Pre právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a aj pre fyzické osoby
je jednoznačne zakázané vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov.
Pre činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve sú upravené
povinnosti plnenia opatrení na účely predchádzania vzniku požiarov vo vyššie spomenutých
všeobecne záväzných právnych predpisoch..
 
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
 
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ:
 
• na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná zabezpečiť plnenie opatrení na
ochranu pred požiarmi pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 
• nesmú zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku
požiaru,
 
• nesmú spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru,
 
• zriaďujú protipožiarnu hliadku pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru.
 
Fyzická osoba:
 
• je povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru.
 
• nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve
 
Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ vykonáva tieto opatrenia:
 
• určuje konkrétne podmienky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre každé spaľovanie v
závislosti od druhu a množstva spaľovaných horľavých látok, poveternostných podmienok
a miesta a plochy spaľovania vrátane okolností, keď je spaľovanie zakázané, a určuje
zodpovednú osobu za ich dodržiavanie,
 
• ukladá horľavé látky pred začatím spaľovania do upravených hromád mimo požiarne
nebezpečného priestoru od okolitých objektov a skladovaných alebo uložených horľavých
materiálov,
 
• zabezpečuje potrebné množstvo hasiacich prostriedkov, pracovného náradia a spojovacích
prostriedkov,
 
• vykonáva kontrolu stavu spaľovacieho miesta a priľahlých priestorov v priebehu
spaľovania a po jeho skončení na účely zistenia intenzity dohorievania; určuje dobu,
počas ktorej sa po skončení spaľovania bude vykonávať ich kontrola,
 
• pred začatím spaľovania oznamuje na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania a
osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní
horľavých látok.
 
Fyzická osoba vykonáva tieto opatrenie:
 
• sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti,
 
• ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia
sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované
alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
 
• zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na
zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej
jednotky,
 
• vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého
spaľovania,
 
• po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie
Pamätajme, že zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov jednoznačne zakazuje vypaľovanie porastov bylín, kríkov a
stromov:
 
V prípade porušenia tohto zákazu hrozí sankcia.
 
Envirorezort zároveň upozorňuje, že existujú aj iné - zákonné možnosti, ako sa zbaviť
suchého biologického odpadu z porastov. Možným riešením ako predísť nezákonnému
konaniu je vybudovanie obecného alebo súkromného kompostoviska, kde by sa biologický
odpad spracoval na kompost, a potom využil ako hnojivo. Ďalšou alternatívou je zber
biologického odpadu v na to určených veľkoobjemových kontajnerov.
Apelujeme na občanov a širokú verejnosť, aby sa vyhli vypaľovaniu trávnatých porastov,
ktoré značne poškodzuje ekosystém, ohrozuje ľudské životy a zapríčiňuje nenahraditeľné
škody.
 
Veríme, že dôsledným dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti dôjde
k podstatnému zníženiu požiarovosti a k zvýšeniu ochrany prírodných hodnôt a životného
prostredia.
 
Oddelenie požiarnej prevencie
OR HaZZ vo Svidníku

Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk