MESTO OCENILO SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV KAŽDÝ TRETÍ UTOROK V MESIACI MAREC PATRÍ SVETOVÉMU DŇU SOCIÁLNEJ PRÁCE

Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov vznikol v roku 2007 na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW). Sociálna práca zameriava svoju pozornosť na podporu ľudských práv a sociálnej spravodlivosti. Rieši nielen individuálne problémy, ale aj väčšie sociálne otázky, ako je chudoba, domáce násilie, bezdomovectvo a zdravotná starostlivosť.

Jej cieľom je zlepšiť národnú a medzinárodnú sociálnu politiku. Tento sviatok sa oficiálne oslavuje vždy tretí utorok v mesiaci marec. V tento deň sociálni pracovníci a ich stavovské organizácie na celom svete dávajú do pozornosti svojim vládam, komunitám a kolegom jedinečný a významný prínos profesie sociálnej práce.

Vysvetľuje vedúca odboru Sociálnych služieb MsÚ Marta Jacková:

„Myšlienka vyzdvihnúť prácu sociálnych pracovníkov sa zrodila už na začiatku roka 2020 a intenzívne sa začalo pracovať na príprave prvého ročníka. Jeho vyvrcholenie malo byť 17. marca 2020 na Svetový deň sociálnej práce. K tomu sa pripravovali sprievodné podujatia ako besedy a filmové premietanie, všetko v týždni svetového dňa. To, že sú sociálni pracovníci mimoriadne dôležití sme vedeli, ale ich prirodzená potreba bola skrytá za samozrejmosťou a my sme ich práve preto chceli verejne oceniť. Pandémia spôsobila dve zásadné veci. Jedná, že už druhý rok nemôžeme uskutočniť podujatie pre všetkých pracovníkov spoločne a druhá, že ešte viac nám ukázala dôležitosť týchto „veľkých“ ľudí. Pracovať v sociálnej oblasti je psychicky aj fyzický namáhavé a vydržia túto prácu robiť len ľudia so srdom, preto sme im chceli zo srdca poďakovať.“

Primátorka Marcela Ivančová:

„Sociálni pracovníci pracujú s odkázanými ľuďmi. Pracujú s ľuďmi s ochoreniami, s ľuďmi na sklonku života, starajú sa o mnohých smutných, denne sú obklopení problémami iných, ale pomáhajú sa usmievať, pomáhajú sa vrátiť k životu, pomáhajú svojou ľudskosťou. 17. marec je Svetový deň sociálnej práce. Som hrdá na našich sociálnych pracovníkov, ktorí robia „svetovú“ prácu a zaslúžia si za ňu poďakovanie.“

Dopĺňa primátorka Ivančová:

„Ďakujem a blahoželám všetkým, ktorí tento rok budú pri príležitosti svetového dňa ocenení na návrh ich zariadenia. Za okres Svidník v tomto roku oceňujeme deväť pracovníkov zo všetkých zariadení v mestách Svidník a Giraltovce. Za mesto Svidník som práve 17. marca, symbolicky, spolu s vedúcou odboru sociálnych vecí Ing. Martou Jackovou, ako prvú ocenila zamestnankyňu mesta Svidník Annu Markovú, ktorá zabezpečuje od roku 2003 kompetencie prenesené zo štátnej správy na obce v sociálnej oblasti. Riadi opatrovateľskú činnosť v meste Svidník, vykonáva posudkovú činnosť pre občanov nášho mesta a poskytuje fyzickým osobám poradenskú činnosti v oblasti sociálnych služieb.“

Zdroj foto: svidnik.sk


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk